గత 5 సంవస్చరములుగా ఈ website ను
ఆదరిస్తున్న మీ అందరికి మా  వందనములు ...
 మన
website మరింత సమాచారముతో,
కొత్త మార్పులతో .....
సమాచారము మరింత వేగంగా ....

మీకు అందించుటకు  design చేయబడుచున్నది  ....
త్వరలో మీ ముందుకు వచ్చు చున్నది...
 
FEED BACK ద్వారా E-Mails  ద్వార మీరు పంపిన అభినందనలకు మీ అందరికి మనసపూర్వక వందనములు ...

సదా ఎప్పటిలా మీరు ఆదరిస్తారని కోరుకొంటున్నాము..

If you have any useful information...pl send to our

association email:: apitistaffassociation@gmail.com

 

 
NOTIFICATION NO.05/2014
Departmental Tests May -2014 Session
SNo.   PAPER CODE PAPER NAME
1   141 THE ACCOUNTS TEST FOR EXECUTIVE OFFICERS WITH BOOKSHELD ON 17/11/2014 FORE NOON
2   149 D.T.For The Gazetted and Non-Gazitted Staff of The A.P. Public Service Commission.
3   004 D.T. FOR CLERKS IN THE POLICE DEPARTMENT
4   008 ACCOUNTS TEST FOR SUBORDINATE OFFICERS PART I
5   014-029 ACCOUNTS TEST FOR PUBLIC WORKSWORK-SHOP OFFICERS
6   18-27-43-62 THE REVENUE TEST
7   22-40-57-75 LABOUR, FACTORIES AND BOILERS DEPARTMENT TEST
8   41-59 D.T. FOR CHIEF AND DEPUTY CHIEF ACCOUNTANTS IN THEA.P. ELECTRICITY DEPARTMENT
9   045 THE CIVIL JUDICIAL TEST PART I
10   050 D.T. FOR OFFICERS OF THE A.P. AGRICULTURAL SERVICE
11   051 ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT TEST
12   055 PORT DEPARTMENT TEST HIGHER GRADE
13   072 PORT DEPARTMENT LOWER GRADE
14   077 INDIAN EVIDENCE ACT TEST
15   088-097 D.T. FOR GAZETTED OFFICERS OF EDUCATION DEPARTMENT
16   095 FISHERIES DEPARTMENT TEST I
17   132 D.T. FOR OFFICERS AND MINISTERIAL STAFF OF THE STATIONERY,PRINTING AND STORES PURCHASE DEPARTMENT
18   137-142 ACCOUNTS TEST FOR P.W.D. OFFICERS AND SUBORDINATES
19   140 D.T. FOR ACCOUNTANTS IN A.P. ELECTRICITY DEPARTMENT
20   144 THE AGRICULTURAL DEPARTMENT TEST
21   150 D.T. FOR MINES AND GEOLOGY
22   151 MARKETING DEPARTMENT TEST
23   152 D.T. FOR TECHNICAL STAFF OF A.P. ELECTRICAL INSPECTORATESERVICE
24   156-157-158-159 JUVENILE WELFARE CORRECTIONAL SERVICES AND WELFARE OF STREETCHILDREN DEPARTMENT TEST
25   146-148 THE ACCOUNTS TEST FOR THE EMPLOYEES OF LOCAL BODIES

 

EMPLOYEES HEALTH CARD SCHEME


Click Here ::2014HMF_MS134.PDF (77876)

Detailed  Guidelines on Out-patient (OP) Treatment for Chronic Ailments -

G.O.No.:  135..

Click Here :OP TREATMENT GUIDELINES.PDF (88989)

Download Health cards

Click Here::

 

ANDHRA JYOTHI DAILY MAIN EDITION:11-11-2014

 

Click Here for your expecting PRC ...EXPECTED PRC.xlsx

Employees Welfare Scheme – Andhra Pradesh State Employees
Group Insurance Scheme – 1984 – Revised Rate of Interest on accumulated Savings Fund
Communication of Tables of Benefits for Savings Fund for the Period from 01.04.2014 to
31.03.2015 – Revised Tables

Click Here : 2014FIN_MS90.PDF (313076)

LIST OF ITIs AND TRADES IN ANDHRA PRADESH

http://iti.nic.in/trade_display1.jsp

 

LIST OF ITIs AND TRADES IN TELENGANA

http://iti.nic.in/trade_display1.jsp

 

 

K.SRINIVASA KUMAR

 cell: 8886885879

PRESIDENT

B.KURMA RAO
GEN.SECRETARY

cell:8886882296

Poll

DO YOU LIKE OUR WEBSITE ?

YES (443)
80%

OK FINE (108)
20%

Total votes: 551

News

This section is empty.

APS RTC ONLINE

RESESRVATION

INDIAN RAILWAYS

RESERVATION

Contact

K.SRINIVASA KUMAR

PRESIDENT,
ITIs/DLTCs STAFF ASSOCIATION

CELL NO:
8886885879

DESIGN & MAINTENANCE BY

G.NAGESH , D.C.E., B.Tech

PUBLICITY SECRETARY

CELL: 9160671555

CLICK FOR

MONTHLY SALARY

(JUST ENTER YOUR EMP.ID AND GET EXCEL REPORT)

 

Class IV GPF

 

 CPS

STATEMENTS


 

  
 

 

 

 

KNOW YOUR (EMPLOYEES ) ALL DETAILS CLICK HERE